שפּיל סרעסַאר טכַאנ אָנליין

                                   Night Racers ליּפש

סרעסַאר טכַאנ (Night Racers ):

.שינעעשעג סיורג ַא ןטלאהעג עסרעווינו זוָארעבליוו ןיא .סרעסַאר ּפַאק טכַאנ ןופ ןימ ןַייז ןופ רעטשרע רעד ןייז טעוו ייז דלַאב .טַייצ - טכַאנ יד ןיא ןישַאמ יד ןרילָארטנָאק וצ טַייקיייפ יד ךיוא רעבָא ,טַייקכיג זיול .הרוש ןקידנע יד וצ ןייג ןוא סרעדיר ייווצ יד ןופ רענייא ןריטקעלעס ,בייהנָא ֿבור .ןעניוועג טשינ טעוו ריא סָאוו ןָא ,ָארטינ טימ סרעדניליס ןוא ,תועינמ ןופ לופ זיא ג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס