שפּיל יידנַאּפ זָאלב אָנליין

                                   Bubble Pandey ליּפש

יידנַאּפ זָאלב (Bubble Pandey ):

.סַאּפש ןבָאה וצ ןעמוק טינ טאה סָאוו .סללַאב טנוב ץוש זַא סקיב שיטקַאפ ַא טיובעג םָאנ םָא רָאסַאנייד קירעגנוה קידנעטש ,טביל .טזייוו ןעמוקַאב ןוא ייז ןענערב וצ רילָאק עבלעז יד ןופ סללַאב יד ףיוא ןרילָאק רעכי .גרַאווסיש רעמ ןבעגעג ןרעוו טעוו ריא ןוא ,סללַאב ַיינ ןקעטש טעוו ןרעטש רעד טלָאמעד