שפּיל םָאנ םָא ןיימ אָנליין

                                   My Om Nom ליּפש

םָאנ םָא ןיימ (My Om Nom ):

.טקילפנָאק ןיא םָאנ ןגעוו ןופ רעדניק יד עלַא ןופ רעטקַארַאכ טבילַאב ןיימ .ייז ןזַייוו וצ ייז טלאוועג רע ןוא ,ןעמוקנָא דלַאב Friends ןייז וצ ןוא ,ךעלקערב ן .ףליה רַאֿפ ריא טעב רָאסַאנייד ןיילק .טעברַא םעד טימ עּפָאק וצ ןבָאה ריא ןוא שינעטער ךעלנע רעייז ןענעז ךעלקערב יד לַייוו .ךעלגעמ יוו דניוושעג יוו םעד יצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס