שפּיל שטַאמ גרַאווסיז םָאנ םָא אָנליין

                                   Om Nom Candy Match ליּפש

שטַאמ גרַאווסיז םָאנ םָא (Om Nom Candy Match ):

.ץיווס קַאמשעג ביל םָאנ םָא רָאסַאנייד סַאשיירָאוו טבילַאב רעזדנוא .טזייוו ןעמוקַאב ריא ןוא ,ייז ןסעגעג רָאסַאנייד זַא ,ץיווס רעמ רעדָא ַיירד ןופ ןרעדו .רילָאק ןייק וצ רעטַייוו קידנעייטש עלַא גרַאווסיז טסע רָאסַאנייד זַא ףיוא טיג ריא ןעו .ליּפש יד ןופ ףוס יד שרעדנַא רעדָא טזייוו ןופ רעמונ רעכיז ַא לדער וצ ןֿפרַאד ריא הגר