שפּיל רעגרעב ַאירטסעווקע אָנליין

                                   Equestria Burger ליּפש

רעגרעב ַאירטסעווקע (Equestria Burger):

.זיּפַאסער ַיינ טימ טנעמירעּפסקע ןוא ןכָאק וצ עביל ישרעטטולפ ןוא עלקרַאּפס טהגיליווט .Friends ןייד וצ סַאלק לעב ַא ןזַייוו ייז טנַייה ןוא ןעגנוגנידאב עלַא ןענעז סע טָאלר .סרעהטַאפדנַארג רעייז ןופ טּפעצער טלַא ןַא ףיוא רעגרעב שיטקַאפ ַא ןכָאק טעוו ייז .ייז ןפלעה וצ ריא ןגערפ ייז ןוא ךיק רעד ןיא טנַאטסיסַא ַא ןֿפרַאד ייז רעבא .טלעוו יד ןיא רעגרעב קַאמשעג ַא ןטיירגוצ ןוא זלרעג ןופ זמיט יד עלַא ייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס