שפּיל יסעמ ַאשַאמ אָנליין

                                   Masha Messy ליּפש

יסעמ ַאשַאמ (Masha Messy):

.סופ נופ רעגניפ וצ ּפָאק ןוֿפ בָארג ןעמוקַאב ייז ווו ,טרָאד ןעמונרַאפ קידנעטש ,ןייר ן .רעדיילק ריא ןשַאוו ןוא סע שַאוו וצ ןֿפרַאד ריא טלָאמעד ַאשימ ךעבענ יד ןוא ,גנוריסַאּפ .סקסַאט רעייז טימ עּפָאק רעדניק ךעליירפ ןוטרַאק רעד ןופ ןדלעה יד ףליה .ריא וצ רַאבקנַאד רעייז ןַייז טעוו ַאשימ ןוא רעדיילק ריא ןשַאוו ןוא ץומש ןופ ןישַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס