שפּיל םולב יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Flower ליּפש

םולב יקירָאקיק (Kikoriki Flower ):

.ץעסיר ןעמולב םיוב שרַאק flowering ַא רָאנ ווו ,ענַאילָאּפ ַא וצ ןעגנאגעג ןוא ייקוב ן .לטניב ַא ןבַיילק ןוא ןּפַאכ וצ יטַאונַאשזדני לסיב ַא ןוא יטירעטסקעד ןזַייוו וצ ןֿפרַאד .רעדיוו געייג ןבייהנָא וצ ןבָאה טעוו ריא שרעדנַא ,ןַייד יוו רעקינייוו זַא ןּפַאכ .ןעמולב סיורג טימ זנַאשזילַאק ןדַיימסיו ןוא זיומ ןייד לָארטנָאק