שפּיל Differences סקַארט רעטסנָאמ עזַאלב אָנליין

                                   Blaze Monster Trucks Differences ליּפש

Differences סקַארט רעטסנָאמ עזַאלב (Blaze Monster Trucks Differences):

.ןעגנוגנידאב רעווש ןיא קידוועגיוט זיא סָאוו ןזַייוו וצ געוו רעטסעב רעד זיא - סרַא .טנַאמזיימַא ןיא עזָארפ ןוא ,דליב לגיּפש ַא ןיא ךיז ןענוֿפעג גנילצולּפ רעבָא ,בייהנָא י .זַיירק טיור רעייז ןקרעמאב ןוא Differences רַאֿפ טכוז ריא ,גָאוו ןַייז ןייגיר וצ טו .רעדיוו רעביא ןבייהנָא ןוא סקילק זיומ תמא ףניפ