שפּיל דיינאַסאָרז און מעטעאָרס אָנליין

                                   Dinosaurs And Meteors ליּפש

דיינאַסאָרז און מעטעאָרס (Dinosaurs And Meteors):

.ןדנווושרַאפ זרָאסַאנייד יד עלַא ,דרע וצ ןקַאפָארַא זַא טיירָאיטימ ַא ןופ עטצעל יד ךָאנ .סירבעד טצעל יד וצ ןפמעק טעוו סע יוזַא ,זַיירג םעד ןרזחרעביא טינ ןָאט ייז ,רעדיוו .סעטירָאעטעמ ּפָארַא ןעיירד וצ תלוכיב זיא סָאוו ,סיסעניקעלעט - ןפָאוו ַיינ ַא ןבָאה ייז .רָאסַאנייד ייווצ זיולב ןפרַאד סלעוועל רעטשרע רעד ייב ץוש טוג רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס