שפּיל Powerpuff רעזַאלבליַארט :סלריג אָנליין

                                   Powerpuff Girls: Trailblazer ליּפש

Powerpuff רעזַאלבליַארט :סלריג (Powerpuff Girls: Trailblazer ):

.סע ןרעטשעצ וצ ליוו ןוא טענַאלּפ רעזדנוא ןגעק ָאשזדָאשזד ָאשזדָאמ עּפלַאמ עשָאר יד עלַא Powerpuff טלעוו יד ןעוועטַאר ןוא םיא ןטלַאה וצ ןסָאלשַאב ןוא טעה רעייז טכאמ טידנַאב .זיטַאליבַא ןייד ןרעסעברַאֿפ זַא יקישטנָאטעשז ןעלמַאז ןוא תועינמ יד גנילקרעס ,ליּפש סַא .ףרָאווסיו יד ןפָארטשַאב ןוא טלעוו רעזדנוא ןעוועטַאר ,סַאּפש ןבָאה

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס