שפּיל שַאוו רַאק טויק אָנליין

                                   Cute Car Wash ליּפש

שַאוו רַאק טויק (Cute Car Wash ):

.ףרָאד ס' רעדניק יד ןיא זיא סע לַייוו ,רעדניק יד דיטסוָאכ סָאוו ,ןשַאוו ןישַאמ יד וצ .ךיז נשימנַיירַא טינ טעוו סע ץנַאטסיסַא ןוא ףרַאד ןגרָאז ןישַאמ טסניד יד יוזַא ,ץומש ן .ןישַאמ ןיילק ַיינ טרָאס עטריזַאג ַא ןיא סע טיירדעגסיוא רַאֿפ ןסערּפ ַא ןבַיילק טנעילק ר