שפּיל טכַאלש גניסַאר ריזח ַאּפּפעּפ אָנליין

                                   Peppa Pig Racing Battle ליּפש

טכַאלש גניסַאר ריזח ַאּפּפעּפ (Peppa Pig Racing Battle ):

.סע ןיא לייטנָא וויטקַא ןעמונעג יז ןוא ץַאק סַאּפש ַא טריזינַאגרָא Friends ַאּפּפעּפ .זילַאוו ןוא גרעב יד ףיוא :ןייז וצ טורשרַאמ גנירג ןייק ,ןעניוועג וצ ריזח רעד ףלי .זלַאווייר ןגָאירעבי וצ ןריבורּפ רעבָא ,רעביא למעז וצ טינ יוו יוזַא טַייקכיג ןריצודע .החלצה הרוש ןקידנע יד וצ ץעג רעטקַארַאכ יד ןוא ןעלסילש לַייפ יד טימ לטימרָאפ יד ןט .ןישַאמ יד גניווורּפמי ףיוא ןבעגעגסיוא ןייז ןענעק סָאוו ,גנוניולַאב קיטלעג ַא ןעמוק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס