שפּיל גנוריסַאּפ גרַאב יול ַאּפַאּפ אָנליין

                                   Papa Louie Mountain Adventure ליּפש

גנוריסַאּפ גרַאב יול ַאּפַאּפ (Papa Louie Mountain Adventure ):

.עפַאק ןַייז ןיא גרעב יד ןיא עציּפ שירפ ןעַיירפַאב וצ ןֿפרַאד ךעלגנירד רעייז יד זַא עי .גרַאב םעד ףיוא עפַאק ַא ןיא םיא ןעַיירפַאב ןוא עציּפ עליפ יוו ןבַיילק ןכָאק ירעדנַאשזד .תועינמ ןדישרַאפ ןוא סרעטסנָאמ יד טימ ךיז נשימנַיירַא טעוו ריא ,קידנעטש יוו .עציּפ ןוא סּפַא-טכַאמ ןבַיילק ןוא סרעטסנָאמ יד ןרעטשעצ ,תועינמ יד עלַא גניסַאּפייב .ריא רַאֿפ ןכָאק יד ןופ סעיצוטיטסניא יד ןופ רעדעי ןופ םעש קיטכיוו יד זַא ןזַייווַאב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס