שפּיל Fruits יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Fruits ליּפש

Fruits יקירָאקיק (Kikoriki Fruits):

.positive יד ןעזעג טקילפנָאק ןייק ןיא ןוא גנומיטש טוג ַא ןיא קידנעטש ןעוועג זיא .Fruits סרעווייד ןוא ןסקַאוורעד רַאֿפ Friends ןעניוועג ןוא טלעוו יד ןעז ןייג וצ ט .םזימיטּפָא ןרילרַאפ וצ טשינ םיא ףליה .זוָארק יקסעּפ טימ ןרימש טימ ץַאלּפ ךעלגנירד ,זוָארַא יד טימ עמרָאפטַאלּפ ןייטש רעד ףיו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס