שפּיל 5 רעדוָאל קָארט אָנליין

                                   Truck Loader 5 ליּפש

5 רעדוָאל קָארט (Truck Loader 5 ):

.ןעגנונידַאב קיטיינ קידנעטש זיא סע יוזַא ,ןעגנוגנידאב גנישזדנַאלַאשט טסרעמ יד ןיא .ץַאלּפ דיטַאלַא יד ןיא לעג ןיא ייז ןלעטש ןוא סעסקָאב יד ףיורַא עווָארד ןישַאמ יד ןריב .זמַאזינַאקעמ אצמינב ןוא יטַאונַאשזדני ןצינ ,עריוכס יד ןעמוקַאב וצ ןֿפרַאד ריא רעטשרע .קידייל ,וודסַא ןסַאּפֿפיוא