שפּיל ץרַאכ :לזמ ןייג עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey Go Happy: Hearts ליּפש

ץרַאכ :לזמ ןייג עּפלַאמ (Monkey Go Happy: Hearts ):

.סעניטנעלַאוו רעצרעה קידנלעפ זיא גנומיטש טכעלש ריא ןופ טנורג רעד ןוא רעדיוו קיר .ןדנווושרַאפ גנילצולּפ רעבָא Friends וצ רעצרעה רעייז ןבעג וצ ןעגנאגעג זיא לדיימ ן .סקעשזדבַא ענעדישרַאפ רַאֿפ ןקוק ,רעמייב ַאַייוויליּפס ,ריט יד ןפע ,סלעוועל קיצנַאווצ .ךעלגעמ יוו דלַאב יוו סמעלבָארּפ יד גניוולַאס ןיא ריא ןפלעה טעוו יווַאס ןוא קיגָאל .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס