שפּיל גנוריסַאּפ יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Adventure ליּפש

גנוריסַאּפ יקירָאקיק (Kikoriki Adventure):

.רעדורב ןייז טימ געוו יד ןגָאלש לגיניק יוזַא ,ןסערעטניא ךעלנע ןלייט טשינ טוט גָאה .זישזדעכ ךיוה יד ףיוא ןעגנירּפש וצ סעסקָאב גניווָאמ ,זרעטייווַאלע יד טייווַאטקַא וצ .ןעורּפָא טשינ ןענעק ןוא ,זיוה יד ןיא ןעמוקַאב טשינ ןָאט תויתוא יד ,םיא ןָא ,ץַארעק .וודסַא ,זוָארע - טנעמעגַאנַאמ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס