שפּיל ףיד 5 ןעניֿפעג :לָארטַאּפ ָאּפ אָנליין

                                   Paw Patrol: Find 5 Diff ליּפש

ףיד 5 ןעניֿפעג :לָארטַאּפ ָאּפ (Paw Patrol: Find 5 Diff ):

.Differences רַאֿפ ןקוק וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו ןיא ליּפש שינעטער ךעלרעדנווו ַא ריא רַאֿפ .ָאטינ טסיב סקעשזדבַא ַאזַא ערעדנא יד ףיוא ,ןענוֿפעג ןַייז וצ ץעפייכ ןייא ַא ףיוא ןלע .רַאֿפ ןקוק וצ ייווצ רעדָא טונימ ַא זיולב ןבעגעג טנעז ריא רעבָא ,ייז ןופ ףניפ ןייז .סַאנוויטנעטַא ןעלקיווטנַא טעוו ךָאד ריא געוו םעד רעבָא ,טריצילּפמָאק רעמ ןרעוו טעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס