שפּיל עסַאר ךעלטיוט אָנליין

                                   Lethal race ליּפש

עסַאר ךעלטיוט (Lethal race ):

.עסַאר ילדעד ַא ןיא לייטנָא ןעמענ ןוא ,גנוקיטַייזַאב ןַייז ַייב גניסַאר ןישַאמ ןעמענ .ןישַאמ ןיילק ַא רעדוּפ ןיא לָאמ וצ קידוועגיוט זמַאזינַאקעמ גניטייטוָאר ךעלקערש ,ץנעס .ץַאלּפ ַא טימ טנָארפ ןיא ןישַאמ יד וצ רעביא ןעגנירּפש ,זוָארַא ןסַאּפֿפיוא