שפּיל געזבָאל בָאבעגנָאּפס לקסומ אָנליין

                                   Muscle Spongebob jigsaw ליּפש

געזבָאל בָאבעגנָאּפס לקסומ (Muscle Spongebob jigsaw ):

.ןריבורּפ ןוא זישטיוומַאס טכאמעג ןוא ןעמוקנָא ןופ סיוא ןעניֿפעג טינ טאה רע רעבָא ,ס .זלַאסַאמ ןופ גרַאב ַא ןיא טרעקעג בָאבעגנָאּפס ליַארפ סיורא ,ןיילק ךיוא ןראוועג עמַאשזי .דיטייטוימ בָאב ןוא דרָאטס זיא טסיוו וויטקַאָאידַאר ווו רעטרע ןופ ןעמוק סבַארק יד זַא .ןרָאקיז יד ןיא דליב ןייש ןבַיילק ךָאנ ןוא ,טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ ןטלַאה טעוו רעטקַארַאכ ג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס