שפּיל ןַאשידַא עיבמָאז :4 יגגיוו יגיּפ אָנליין

                                   Piggy Wiggy 4: Zombie Edition ליּפש

ןַאשידַא עיבמָאז :4 יגגיוו יגיּפ (Piggy Wiggy 4: Zombie Edition ):

.יבמַאז שיטקַאפ ַא ןעוועג זיא Friends ריא ןופ ֿבור ןעוו רעמטיינ ַא ןיא טרעקעג ָאגגיו .רעדייא ןעוועג זיא סע יוו ץלַא ןעמוקקירוצ ןוא טקַאפיטרַא עטלא ןַא וצ ןעמוקַאב וצ ףל .טירט לסיב ַא ןיא דוולַאס ןייז וצ שינעטער ַא ןענעז סלעוועל יד .הגרדמ רעד ףיוא טלעטשעג ןכאז ןוא עוויווס יד ןצינ ןכאז יד עלַא ךיז ןבַיילק ןוא ער .זיבמַאז ןופ טלעוו רעד ןיא ןרעל דניוושעג ריא טלָאמעד ,ףמַאק ןופ רדס יד ןגיילוצ רא