שפּיל סדנַאלעטסַאוו דליוו אָנליין

                                   Wild Wastelands ליּפש

סדנַאלעטסַאוו דליוו (Wild Wastelands ):

.סרעטסנָאמ דיטייטוימ ןבָאה ןלאז ייז זַא סָאמ ַא ַאזַא וצ דליוו גניטעג רעדייא ָאטינ ילע .ברעמ דליוו יד ןופ זניילּפ סייה יד ןיא ןפמעק וצ ןעגנאגעג ןוא ,ןשטנעמ עכעלטע יול .ץנַאטוימ ךעלקערש יד ןופ ןייצ יד ןיא ןבראטשעג זיא רעדָא ,טנגעג דניימ יד רעבירַא ן .רוּפש סַאנ ןוא ףיוא ןבַיילב טינ טעוו סע ,רעטקַארַאכ ןייד וצ רעטנעענ גנַאגוצ טעוו שי