שפּיל ןישַאמ טייצ :2 שזדיס אָנליין

                                   Zombotron 2 Time Machine ליּפש

ןישַאמ טייצ :2 שזדיס (Zombotron 2 Time Machine):

.זיבמַאז ןופ טענַאלּפ ַא ףיוא טווַאנָארטסַא שידלעה ַא זיא טציא ןוא טשַארק דלעה ןייד ּפיש .זיבמַאז יטסרעטדַאלב יד ןפמעק וצ ךיוא רעבָא ,ּפישסייּפס ןייד ןטכיררַאפ וצ ץרַאּפ שרעדנ .געוו ןייד ןיא טַאק רָאנ ןענעז סָאוו סרעטסנָאמ יד עלַא ןעיירד ןוא סקעשזדבַא םיא רַאֿפ .ליצ טשירעשט ןַייז וצ דלעה יד ןעגנערב ןוא ץסעשט רצוא גניטקעלַאק געוו יד ףיוא ,גע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס