שפּיל קרומפּלעד אָנליין

                                   Crumpled ליּפש

קרומפּלעד (Crumpled):

!סעּפע רַאֿפ טיירג זיא רע ,םיא ןטלַאה טינ טוט סָאוו רעבָא ,ריּפַאּפ דלַאּפמַארק רעייז ַא די !זישזדעל ךיוה רעייז ןכירק וליֿפַא ןוא ןעגנירּפש וצ ןכירק טעוו ריא ָאד !ייז ןופ עדייב ןופ ףוס םעד ןכיירגרעד וצ ןֿפרַאד זַא ליווו יוו ןסעגרַאפ טינ ןָאט ,דל