שפּיל זאָמבאָקאַליפּס אָנליין

                                   Zombocalypse 5 ליּפש

זאָמבאָקאַליפּס (Zombocalypse 5):

.ןכאז עווַאקישט ןופ ץַאלּפ ַא ןבָאה ריא לַייוו ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ריא עטיב טעוו ל .ןבעל נבַיילב שממ טעוו ריא ,טנַייה .ּפַארט ַא ןיא ריא ןבאה ייז ןוא זיבמַאז יד ןלַאפַאב ריא .ץיק ףליה רעטשרע ןוא זנַאּפעוו ריא ןפלעה טעוו ןציטש טפול ןייד .גנילַאגַארטס ךיז ןצישַאב ןוא ,ריא וצ רערינ טירש ַא ףיוא סערוטַאערק יד ןכַאמ וצ ץלַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס