שפּיל בייז ראָקקעט בירד אָנליין

                                   Angry Rocket Bird ליּפש

בייז ראָקקעט בירד (Angry Rocket Bird):

.חסונ ןגייא ןַייז ןיא ליּפש סַאּפש - דריב טעקקָאר זייב .םיאנוש זייב יד ,ןעלָאטס ןיוש ןבָאה סָאוו סגגע ןופ ןכוז ןיא ןייג ,יוזַא .ןֿפרַאד ריא ץלַא ןבַיילק ןוא סיורָאפ ךַאמ רָאנ .החלצה ןכיירגרעד ריא ןענעק טלָאמעד זיולב ןוא ךרד רעייז ןיא ןטייקירעווש יד עלַא ט .קילג טוג