שפּיל קליין מאַנשאַפֿט אָנליין

                                   Tiny Squad ליּפש

קליין מאַנשאַפֿט (Tiny Squad):

.דרעווש ַא גנינוָא יללופלליקס ,ַאשזדנינ תמא ַא ןרעוו טעוו ריא .רענגעק יד ןוא סרוק םעד ןבעג ,טירט ןדישרַאפ יד ךרוד טירש וצ ןבָאה ריא ,קיטקַאט טכ .ןעניוועג טעוו ריא ןוא זנַאשקַא ןייד רעביא ןטכַארט ןגַייטש ןיא סע וצ ןעמוקַאב וצ ןֿפ