שפּיל גראַנד פּרי גאָוז אָנליין

                                   Grand Prix Go ליּפש

גראַנד פּרי גאָוז (Grand Prix Go):

.קישטליבָאמָאטווַא עסַאר ַא ןיא ילבַאטרָאפמָאק ןציז .רוטַאיווַאלק יד ףיוא ילסוָאירופ גניטיב - Fingers ,גנידנוַאּפ ץרַאה יד גניסרָאפ ,טולב .זרעזול-זלַאווייר םעד ןליּפש טינ ןענעק ריא .טָאליּפ רעזדנוא וצ טכיל ַא ןטלַאה טינ ייז .רעטניה סרָאטיטעּפמָאק יד ןופ טייק עצנאג יד ןזָאל ןוא ,ּפַארט יד ןוא ,בורג יד ןיא ןל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס