שפּיל ּפָאּפ ןיפלעד אָנליין

                                   Dolphin Pop ליּפש

ּפָאּפ ןיפלעד (Dolphin Pop):

.סללַאב טימ טכַאלש שיטקַאפ ַא ןגיילוצ וצ קיטיינ זיא סע ,ייז ןופ עליפ וצ ןעוו רעבָא .טייק גנַאל ַא ןיא ןפרַאוו ןוא רעמונ ַא טימ רעמ רעדָא ַיירד ןעמוקַאב וצ סללַאב רילָאק ע .זיימ יד ןופ ףוס יד וצ סללַאב יד ןופ ּפייט יד ןופ רָאפכרוד יד ןדַיימרַאפ וצ - טעברַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס