שפּיל שוטער אָנליין

                                   Cannon Venture ליּפש

שוטער (Cannon Venture):

?סקיב ַא ַיירעסיש ןיא טנַאה ןייד ןריבורּפ וצ ןליוו .זנולַאב גניּפַאּפ :ןפורסיורַא ךעלטנייוועגמו ַא ןעמוקַאב טעוו ריא ,לַאפ םעד ןיא .ןרעק רעד ןופ רעסיש יד ןופ טכַאמ ןוא לקניוו יד ןרעיורטס ריא תעשב קעווַא ןעילפ טש .ילטַארעיקַא ןעיירד סללַאב יד ףיוא זיומ רעטויּפמָאק ַא ןופ ףליה רעד טימ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס