שפּיל דזשיפּ אין מדבר אָנליין

                                   Desert Jeep ליּפש

דזשיפּ אין מדבר (Desert Jeep):

.טֿפנוקוצ קיטּפילַאקַאּפַא-ןטסָאּפ ,לקנוט יד ןופ ןצעזעג ברַאה יד זיא סאד .לגנַארעג טסנרע טיירדעגסיוא טלעוו וינ יד ןופ געוו טּפיוה רעד ףיוא .זנַאלק יד ןופ רענייא ןיא טעברַא סאוו רעטקַארַאכ ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש ריא ןוא ,זנַאל .ייז ןאט טנעז ריא - טעברַא ַא ןבעגעג טנעז ריא .טריצילּפמָאק טשינרָאג ןוא .טסעמרַאפ יד ןרעטשעצ ןוא ףיורַא ןּפַאכ וצ - ןייא רָאנ ןענעז סבָאשזד .גנירג יוזַא טינ ןַייז טלָאוו םעד ןוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס