שפּיל טאַקסי אָנליין

                                   GabCab ליּפש

טאַקסי (GabCab):

.רעפָאש יסקַאט שיטקַאפ ַא ךיז ןַאשזדַאמי .סַאנילָארַאק יד ןופ ןוֿפצ יד ןיא טָאטש ןיילק ַא ןיא ןטעברַא ןוא ןבעל ריא .ןַאשייניטסעד רעייז וצ זרעשזדנַאסַאּפ יד עלַא וצ ןבעגעגרעביא זיא טעברַא ןייד .ריא ןפור ייז ,סָאד ןָאט וצ .ץיּפש טוג ַא דיטנַארעג טנעז ריא ,רדס יד טימ ילוויטייטַאלַאווק ןוא דניוושעג סע ןָאט .גנַאל ןטרַאוו טשינ טעוו זרעמַאטסַאק לַייוו ,ןלַיי