שפּיל פאַרזעעניש טראַק דעסטרויער אָנליין

                                   Monster Truck Demolisher ליּפש

פאַרזעעניש טראַק דעסטרויער (Monster Truck Demolisher):

.תועינמ עלַא ןעמוקַאב ןוא ךרד ןַייז ןיא סרַאק עליפ יוו ןרעטשעצ וצ - טעברַא ןייד .רעיוּפַאק הרוש ןקידנע יד זַיירק ריא ביוא וליֿפַא ,טנוזעג ןוא רעכיז הרוש ןקידנע םעד