משחק ראנר זומבי באינטרנט

                                  Zombie Runner קחשמ

ראנר זומבי (Zombie Runner):

.םיבמוז לע ףיכ הז לבא טושפ קחשמבקחשלוהרבצנש הדובע תצקעגריהל .ץופקל ידכ הלעמל ץח לע ץוחלל ןוכנה ןמזב תצק יבמוז ץח לאמש לעו ןימיטולשל אוה - .קנטה לש םיזגפהקמחתהל הצירה ידכ ךות