משחק מירוץ חווה באינטרנט

                                  Farm Race קחשמ

מירוץ חווה (Farm Race):

.קחשל ואוב זא .םויסה וקמ ליחתהל ןכומ ךלש רוטקרטה .סרית םע עטינ רשא ,שרגמה לע אוה םישיבכה רסוח ,קויד רתיל וא ,ךרדה .ךלש בכרב טולשל ידכ םיצחה ישקמב שמתשה .ולש ףיקעה ןורמתה רחאל רוטקרטה בירי לש העונתה תמיסח ידי לע תומרל לוכי התא םימע .אבה בוביסל ךלוהו ףסכה םוכס לבקמ ,הנושארה המרב ץורימב חצניש ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות