משחק שמלת איימי באינטרנט

                                  Amy Dress Up קחשמ

שמלת איימי (Amy Dress Up):

.הפוצו היזיוולט הפסה לע תיבב תבשל ךירצ אל ץיקה תשפוח תא תולבל .ףיכ שי ןיידעו השענ לכה הזש רקיעה לבא ,השע אל הזו ,לכה תושעל ךירצ התא .הזב ונב םיאנקמ וליפאו בינגמ יכה הרומה היהי רפסה תיבב ונתדובע יכ יוכיסה לדג ךכ .השבלהה רדחב ןגלבה תא תוקנל ידכ ןמז םיכירצ ונחנא ,הלחתה רותב ,ןכבו בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות