Bazooka Battle קחשמ

מלחמת בזוקות (Bazooka Battle):

.ולש ביריה תא חצנל ידכ בצמה תא תוזחל תלוכיה תאו ,ךתעד םע ךירצ התא המחלמה תוקוז .ןובשחב חקליהל ךירצ הז םיבושיחה ךכ ,תידגנ חור וא הרושק תויהל הלוכי הרישי העיגפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות