משחק טריקים על המגלשיים באינטרנט

                                  Ski Sim קחשמ

טריקים על המגלשיים (Ski Sim):

.יתימא דמעמ הארמ ,הז לע רבגתהל תוסנל יאדכ ןכלו ןילנרדאה תא תווחל לגוסמ תויהל י .םהירושיכ רובע תודוקנ לבקל ,תוביתה לכ תא החלצהב רובעל תוסנלו םיליבקמה םינמסה ל .םויסה וק לא ךרדב רתוי תובוט תואצות גישהל ידכ