Skid MK קחשמ

חכ מיני (Skid MK):

.ףיכה תנוכמ לע ,בבוש ףיכ ץורימ םע תמייס .אבה בלשל רובעל היהי הז ,םינושארה תומוקמה ינש תא תחקל הסנ .ךירחא ימל הרזומ העתפה שיבכה לע ריאשהל וא בירי רבעל תוריל ,רפוס תוריהמב שומישה .-probel אוצמל שמתשה ,םיצחה ישקמ תרקב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות