משחק הקוד Leko באינטרנט

                                  Code Lyoko קחשמ

הקוד Leko (Code Lyoko):

.םיעונפוא לע םיצורימ תויורחתב קלח תחקל םינמזומו תודידי יסחי קוזיח תרגסמב ןכו , .םהלש םיבכרב תכל בכוכ תא רקבל ,עונפוא לע תורחתב ףתתשהל היהי ונלש גיצנה .םויסה וק לא אובל ןושארהו ,רחבנה לולסמה לע םימעפ 5 עוסנל ךרוצ שי :םיווש םלוכ ר