משחק הכה עין של השור באינטרנט

                                  Apple shooter קחשמ

הכה עין של השור (Apple shooter):


.היעב אלל הלודג ךלש רבחה תרחא חופתה תא קוידב לבקמ ,םקויד תשקו ץח וקדב C רתוי בר קוידלךתוא בייחתשלדגות יוצרה דעיל קחרמהלש המר לכ .רבכעב שמתשהל ,הטילשל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע