משחק ג'ייד וולף 2 באינטרנט

                                  Jade Wolf 2 קחשמ

ג'ייד וולף 2 (Jade Wolf 2):

.םהלש ירותסמה םלועב עוסנל בהוא אוה לכמ רתוי לבא ,המכ עדוי ףלוו דיי'ג ?ךייחב רתויב ירותסמה עסמה תחאל ותיא תכלל ןכומ התא םאה .המולעתה תא רתופ וניא ןבלה באזה וידעלבש ,הלאה תומוקמל עיגהל קד אל זבזבת אלו לי !תומישמ עצבלו קחשמב םיחכונ ויהי יכ םיבאזה דחא לכ םע רשק תריצי