משחק ןראד תווח הדעסמ באינטרנט

                                  Daren Farm Restaurant קחשמ

ןראד תווח הדעסמ (Daren Farm Restaurant):

.םיברקתמ םירבדה ,"םראפ ןרד"םשב הנטק הווחב .אלפנ לובי תתלו לודגל םייאלקח םילודיג .לדג ולש םירצומה ןמ ןכומ םיעט לכוא םירקבמה לכב לפטל ולש חטשה לע ריהמ ןוזמ הדעס .לושיבל תודוקפ םיאלממ ליבקמבו ןגה חטשב םילפטמה םידבוע רכש אוה ,הדעסמה בצקב דומ .רתוימ היהי אל ךלש םינפה לע הרזע .םהמ םימיעט םילכאמ לשבל ןכמ רחאלו ,תוקרי לדגל הברע לותשל הליחת הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות