The double siege קחשמ

טירת קנון (The double siege):

.יזכרמה רעשה לעמ רידגהל הז בושח רישכמ תלבקל הנופ ,רחא םוחת לש ירקיעה לוענמה תא .הגרדהב ביואה זועמ תא סורהל ,הרטמבךלש ץראה לש הביל לכש ךכ ,תוריל ךירצ התא זא ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות