משחק Sumulyator תעופה באינטרנט

                                  Sim Air Traffic קחשמ

Sumulyator תעופה (Sim Air Traffic):

.היינש לכב תבשל םישדח םיסוטמ ובש ,תיתימא תיחרזא הפועת ךידיב .םייוצרה הקהלה יפוסמב םידעומב םירישי םיסוטמו תיריווא העונת רקב לש דיקפתה תא קח .םיפוסמה תא ריסהל םיכירצ םה ,םיקרפנ םיסוטמה רשאכ .סיבהל םג אלא ,ןוסאל קר אל ליבוי הז ,ינשה םע דחא שגנתה סוטמה יכ אדוול בושח .תירוקמו ןפוד אצוי ,ןיינעמ יד אוה קחשמה .טופשל זאו ,ךמצעב הז תא תוסנל לבא ,ידמ טושפ הז יכ הארנ ילוא הז