משחק ניסויי Dynamite Tumble באינטרנט

                                  Trials Dynamite Tumble קחשמ

ניסויי Dynamite Tumble (Trials Dynamite Tumble):

.ןבומ לכב ץפנ ץורימ ינפוא ?הלבזמב תואטורג יגימצמופסאנורתלואמ לולסמלע םילגלג השולש לזרב סוס לע בכרל ודחפת .הנושארה המרב רובעל לוכי אל התאש הדבועהלע ןנולתהל רשאמ ןושאר בושחל ףידע ".' א תתיכ ידימלתלםיקחשמ"תוארל לכות ןכמ רחאל .הנכס לש ויניעב םיארנש תוצימא םייתימא םירחתמ םישנו םירבג שי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות