משחק קפטן זורו: המפעל האבוד באינטרנט

                                  Captain Zorro: Lost Factory קחשמ

קפטן זורו: המפעל האבוד (Captain Zorro: Lost Factory):

.םישיבכע ץרוש אוה ובש ,רדחה תא םיבזוע ונחנא םויה .וילא עיגהל ידכ ריהז דואמ תויהל ךירצ התא לבא ,תאצל תחא ךרד קר שי רדח לכמ .קשנ היה אל ונלש ביואה םא ,רויבהלה קר שי ,ונתושרל םידמועה קשנה ילכ רחבמ ךותמ .ונלש דצב ןורתי שי ךכ .לק רתוי הברה היהת התא זא ,הנוילעה תינמיה הניפב םיעיפומה םיזמרה תא וארק
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות