משחק הרס הטנקים באינטרנט

                                  DestructoTanks קחשמ

הרס הטנקים (DestructoTanks):

.Krudsa לרנגה לש ודוקיפ תחת תמייקתמ הרהס רבדמב המחלמה .ןורחאה דע םחליהל ןכומ אוהו ,האבצ הנידמהמ תגסל ךלוה אל אוה .וילא ותוא םדקל ןמזה הז וישכע .םוקמ ןיא המחלמהש םלוכל ריבסהלו ןוחצינ קופדל ידכ רתויב הבוטה תורשפאה אל אוה ןו .תוסנל הווש ןיידע לבא !בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות