משחק הפעלת ביצה באינטרנט

                                  Egg run קחשמ

הפעלת ביצה (Egg run):

.התיבה ךרד תא תשפחמ אוה וישכעו ןקהמ הלפנש הנטק הציב .ילש אמאל תעגעגתמ יתיארש דע רוזחל בייח אוה .רזע תויהל תבייח הציבה ,ידמל הובג אוה ןקה זאמ .לבקל לוכי אוהש לככ הובג ץופקל רוביגל רוזעל ,בשחמה רבכע תרזעב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות