משחק חי ברווז 3: אבולוציה באינטרנט

                                  Duck Life 3: Evolution קחשמ

חי ברווז 3: אבולוציה (Duck Life 3: Evolution):

.ץורימה לע לשמל ימלועה תועפוהה בוביס סנכיהל ירחאו תינפוג תוליעפ ,ירשפא טרופס ל .חוטיב אלל טרופס סופיט לש גוס ואצמ וליפא םה .הברה יכה ותוא בהוא זוורבה לבא ,דואמ ןכוסמו ןכוסמ טרופס ,םיילגרו ןבאה ךלהמ רופ